โปรโมชั่น

Sweetness Scale

“Sweetness Scale” คือหลักการในการลดความหวานในเครื่องดื่มของร้าน Cafe Amazon ในแต่ละเมนูจะมี step การลดที่คล้ายกัน คือลดหลั่นไปตามระดับของความหวาน มีความแตกต่างกันที่สารให้ความหวานที่ใช้ในเครื่องดื่ม เช่น นมข้นหวาน น้ำเชื่อม น้ำผึ้ง เป็นต้น

เนื่องจากเครื่องดื่มของร้าน Cafe Amazon มีความหลากหลายและเครื่องดื่มแต่ละชนิดมีสารตั้งต้นที่ให้ความหวานแตกต่างกัน

การลดปริมาณสารให้ความหวานใน sweetness scale มีทั้งสิ้น 4 ระดับ โดยปริมาณน้ำตาลที่ลดลงขึ้นอยู่กับระดับความหวานที่เลือก ได้แก่

  • Normal Level (หวานปกติ) ระดับความหวาน 100 %
  • Less Sweet level (หวานน้อย) ระดับความหวาน 50 %
  • Less Less Sweet (หวานน้อยมาก) ระดับความหวาน 25 %
  • Not Sweet (ไม่หวาน) ระดับความหวาน 0 %

ทั้งนี้ปริมาณน้ำตาลที่ลดลงสูงที่สุดในเครื่องดื่มจะอยู่ในช่วง 60 – 100% เมื่อเทียบกับระดับหวานปกติ

กลับ