โปรโมชั่น

รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์

ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS โดยพิมพ์ PF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอด
รายการ

จำกัดยอดการใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืน 200 บาท/ร้านค้า/ครั้ง และ ยอดใช้จ่ายรวมทุกร้านค้าสูงสุด 1,000 บาท/ลูกค้า/เดือน

ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้

Back