โปรโมชั่น

ฉลอง 15 ปี โชคสุดฟินกับบิลอเมซอน

เงื่อนไขการร่วมรายการ
          1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการคือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ รวมมูลค่า 50 บาท ขึ้นไป (รวม Vat) ต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับในการลุ้นรางวัล1 สิทธิ์ โดยให้ผู้ร่วมรายการเขียน ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน ลงบนด้านหลังใบเสร็จรับเงิน (เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้การแสตมป์ตรายาง ) แล้วใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนที่ตั้ง ณ  ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
          2. ร่วมรายการได้ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560
          3. รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ ประกอบด้วย
          รางวัลที่ 1  รถยนต์ Mercedez Benz รุ่น C350 e Plug-in Hybrid
          มูลค่ารางวัลละ 2,570,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          รวมมูลค่า 2,570,000  บาท
          รางวัลที่ 2  ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท
          มูลค่ารางวัลละ 104,600 บาท จำนวน 20 รางวัล
          รวมมูลค่า 2,092,000 บาท
          รางวัลที่ 3  ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท
          มูลค่ารางวัลละ 21,100 บาท จำนวน 100 รางวัล
          รวมมูลค่า 2,110,000 บาท
          รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 121 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,772,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
          *หมายเหตุ ราคาทองคำ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
          *หมายเหตุ กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในทุกรางวัล เป็นสมาชิกบัตร PTT Blue card จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม จำนวน 15,000 คะแนน
          4. จับรางวัล 1 ครั้ง ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
          5. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.cafe-amazon.com ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
          6. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  หรือต่างจังหวัด  ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนหลังใบเสร็จ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง  หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
          7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ ,ค่ามัดจำป้ายแดง,รวมทั้งค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น
          8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ทป. 104/2544
          9. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ  ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
          10. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
          11. พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว รวมทั้งบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
          12. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cafe-amazon.com, www.facebook.com/cafeamazonofficial/ หรือ PTT Contact Center โทร. 1365

กลับ