โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน

  • Amazon Factory

โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน

                   โรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จัดตั้งเพื่อให้คนไทยได้รับบริการและดื่มกาแฟที่มีรสชาติตามมาตรฐานคาเฟ่อเมซอนในราคาที่เข้าถึงได้ และมีการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกและรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพเพื่อนำมาคั่วให้ได้ตามมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มจนถึงมือลูกค้า โรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอนเป็น โรงคั่วกาแฟที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล (Good Manufacturing Practice: GMP Codex) มีกำลังการผลิต 2,700 ตันต่อปี

factory Image
factory Image
factory Image

                   เราเริ่มดูแลคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่อาราบิกาและโรบัสตาถูกส่งมาจากแหล่งเพาะปลูกต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งจากโครงการหลวงวิสาหกิจและสหกรณ์ การเกษตรโดยมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถุงกระสอบ วัดค่าความชื้น ตรวจนับตําหนิและวัดขนาดของเมล็ดกาแฟตามมาตรฐานที่โรงคั่วกาแฟได้กําหนดไว้

                   จากนั้นเมล็ดกาแฟจะถูกลําเลียงเข้าสู่กระบวนการคัดแยกสิ่งปลอมปนและทําความสะอาด โดยเริ่มจากทําความสะอาดเมล็ดกาแฟเหล่านั้น ก่อนจะคัดแยก เมล็ดกาแฟที่ดีให้ได้ขนาด สี น้าหนักตามที่โรงคั่วกาแฟได้กำหนดไว้ก่อนจะนําเมล็ดกาแฟดิบที่คัดไว้เตรียมเข้าสู่กระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟต่อไป

                   ในขั้นตอนการ คั่วเมล็ดกาแฟในแต่ละสูตรนั้น พนักงานในห้องควบคุมจะสั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเมล็ดกาแฟดิบจะถูกส่งมายังห้องคั่วโดยใช้ลม แต่จะถูกพักไว้ในถังเหนือ เครื่องคั่วก่อน รอจนเครื่องคั่วทําอุณหภูมิที่เหมาะสมจึงจะปล่อยลงไปคั่ว และคั่วจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นฝาหม้อจะเปิดออกเพื่อระบายความร้อน เมล็ด กาแฟจะถูกลําเลียงออกมาและพักจนกว่าจะเย็นสนิท

                   หลังจากที่ผ่านการคั่วเรียบร้อยแล้วเมล็ดกาแฟ Lot ดังกล่าวจะถูกตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยมี การวัดค่าสีเพื่อดูระดับความเข้มของการคั่ว วัดค่าความชื้น ความหนาแน่นและนําไปทดสอบรสชาติผ่านกระบวนการ Cupping Test โดยเริ่มจากการดมกลิ่นกาแฟ หาก พบกลิ่นหรือรสชาติผิดปกติ จะถือว่ากาแฟLot นั้นไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน กาแฟ Lot นั้นจะถูกคัดออก แต่ถ้ามีกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติกลมกล่อมตามคุณภาพที่ต้อง การ จะถือว่าผ่านการทดสอบและนำส่งสู่ขั้นตอนการบรรจุลงถุงต่อไป

                   เมล็ดกาแฟคั่วที่ผ่านการทดสอบจะถูกนํามาบรรจุลงถุงด้วยระบบปิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการบรรจุเป็นไปด้วยความสะอาดและได้มาตรฐาน GMP โดยบนถุงบรรจุจะต้องพิมพ์วันผลิตและวันหมดอายุ รวมไปถึงเวลาที่บรรจุและ Lot ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีที่มีปัญหา นอกจากนี้ในแต่ละถุงจะต้องเติมก๊าซไนโตรเจนเพื่อป้องกันไม่ให้กาแฟมีกลิ่นหืนและเพื่อเป็นการยืดอายุการจัดเก็บ และ ยังมี Aroma Protection Valve เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เมล็ดกาแฟจะคายออกมาหลังการคั่วและเป็นการป้องกันอากาศจากภายนอกย้อนกลับเข้าถุงกาแฟ เพื่อคงคุณภาพของกาแฟภายในถุง

                   กาแฟที่บรรจุลงถุงเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งมาชั่งน้าหนักเพื่อตรวจสอบให้ได้มาตรฐานขั้นสุดท้ายก่อนจะถูกบรรจุลงกล่อง โดย บนกล่องจะต้องลงวันผลิต วันหมดอายุอีกครั้งหนึ่ง กล่องที่บรรจุถุงกาแฟจะถูกจัดเก็บด้วยระบบ FIFO First in First out ซึ่งเป็นระบบที่ใช้บริหารสตอกสินค้า โดยสินค้าที่ เข้าคลังก่อนจะถูกหมุนเวียนส่งออกก่อนเพื่อไปยังร้านกาแฟ Cafe Amazon สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ