โปรโมชั่น

ลุ้นรวยร้านกับบิลอเมซอน
เพียงซื้อคาเฟ่อเมซอนครบ 60 บาทขึ้นไป กรอกข้อมูลท้ายใบเสร็จแล้วส่งลงกล่องรับชิ้นส่วน ลุ้นเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่อเมซอนและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียด และเงื่อนไขกติกาโปรโมชั่น

  • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รวมมูลค่า 60 บาท ขึ้นไป (รวม Vat) ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ร่วมรายการโดยให้ผู้ร่วมรายการกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เข้าร่วมรายการให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน ลงบนใบเสร็จรับเงิน (เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้การแสตมป์ตรายาง) แล้วส่งชิ้นส่วนใบเสร็จลงในกล่องรับชิ้นส่วนที่ตั้ง ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ เพื่อลุ้นรับของรางวัล ร่วมรายการได้ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดย ใบเสร็จรับเงินจำนวน 1ใบถือเป็น 1 สิทธิ์ของ ผู้ร่วมรายการ จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วน ใบเสร็จรับเงิน จากทุกสาขามารวมกัน เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

สถานที่จับรางวัล

  • จับรางวัล ณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ      

ระยะเวลาโปรโมชั่น และกำหนดการจับรางวัล

  • กำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง โดยกำหนดเริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และกำหนดจับรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 14:00 น. และประกาศผล รายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.cafe-amazon.com ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดของรางวัล 

  • รางวัลสำหรับการจับรางวัล

รางวัลที่ 1  บัตรกำนัลเจ้าของกิจการร้านกาแฟ Cafe Amazon มูลค่ารางวัลละ 4,100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 4,100,000 บาท 

โดยรางวัล เจ้าของกิจการร้านกาแฟ Cafe Amazon ประกอบด้วย

       1. ค่าแฟรนไชส์ ร้านกาแฟ Cafe Amazon 1 ร้านค้า ขนาด 50 ตารางเมตร

 ระยะเวลาให้สิทธิ์ตามสัญญาแฟรนไชส์ 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ ของ Cafe Amazon  โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาแฟรนไชส์ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องจัดหาพื้นที่ หรือเช่าพื้นที่ในทำเลที่บริษัทฯ กำหนด มูลค่า 2,308,870 บาท

(รางวัลนี้รวมถึง ค่าก่อสร้างตามแบบ, ค่าออกแบบ, ค่าตกแต่งร้านค้าพร้อมตำเนินกิจการ, ค่าระบบใน ทำเลที่บริษัทฯกำหนด ไม่รวมการจัดหาบุคลากรดำเนินงาน และ ค่าเช่าพื้นที่รายเดือนที่ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบ เองกับทางเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ให้เช่า บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)

       2.ค่าอุปกรณ์สำหรับประกอบกิจการภายในร้าน มูลค่า 779,000 บาท

       3.ค่าวัตถุดิบในการประกอบกิจการ ระยะเวลา 1 เดือน มูลค่า 932, 130 บาท 

       4.ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน ได้แก่ค่า Set up ร้าน, ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่, ค่า On the Job Training, ค่าสำรวจพื้นที่ มูลค่า 80,000 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) 

รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๑ บาท มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) 

รางวัลที่ 4 นาฬิกา Suunto 9 Lime มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัล ร้าน Cafe Amazon (สำหรับใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าที่ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ) มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลล่า 1,000,000 บาท

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ 166 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

       1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนใบเสร็จ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็น หลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสาร แสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือ สาธารณะกุศลอื่นต่อไป

       2. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

       3. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ

       4. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

       5. ใบเสร็จชิงโชคที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯก่อนว่าเป็นของจริง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทฯ มีข้อสงสัยว่าใบเสร็จชิงโชคที่ส่งมาร่วมรายการ ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นของที่ทำปลอมขึ้น หรือมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้นฉบับ หรือไม่ได้มาจากการจัดรายการครั้งนี้ จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของใบเสร็จชิงโชคหรือการส่งผิดที่ หรือการส่งใบเสร็จช้ากว่า วันและเวลาที่กำหนดในการส่งใบเสร็จชิงรางวัล หรือต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้อความบนใบเสร็จชิงโชคที่ไม่ชัดเจน และเมื่อผู้ร่วมรายการได้ส่งใบเสร็จชิงโชคมาเพื่อร่วมรายการแล้ว กรรมสิทธิ์ในใบเสร็จชิงโชคที่ส่งมาชิงรางวัลจะเป็นของบริษัทฯทันที และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลไว้เมื่อผู้ โชคดีได้รับรางวัลแล้ว

       6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544

       7. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ / พนักงานร้านกาแฟ Cafe Amazon /องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

       8. ผู้ได้รับของรางวัล หรือผู้รับของรางวัล ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หาก ปรากฏว่าผู้ได้รับของรางวัลหรือผู้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือ ปฏิเสธในการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล

       9. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้ที่มีสัญชาติไทยและมี ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

       10. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกัน ซึ่งสามารถ มองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ และสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

กลับ