ข่าวและอัพเดท

  • Space

Café Amazon นำร่องลดปริมาณน้ำตาลบรรจุซองเหลือ 4 กรัมตามนโยบายกรมอนามัย

16 กันยายน 2559

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Café Amazon สาขากรมอนามัย และ แถลงข่าวการลดขนาดบรรจุของน้ำตาลซองของ Café Amazon จากเดิม 6 กรัมต่อซองเป็น 4 กรัมต่อซอง นำร่องใช้ที่ร้าน Café Amazon สาขากรมอนามัยเป็นสาขาแรก และจะทยอยเริ่มใช้ในร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม “โครงการหวานพอดีที่ 4 กรัม” ที่กรมอนามัยและโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาลล้นเกินในเด็กไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รณรงค์ให้มีการปรับลดและกำหนดขนาดบรรจุของน้ำตาลซองให้มีปริมาณที่เหมาะสม คือ 4 กรัม/ซอง เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคร้าย

กลับ