โปรโมชั่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โชคสุดฟินกับบิลอเมซอน
ฉลอง 15 ปี คาเฟ่อเมซอน

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1  รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น C350 e Plug – in Hybrid มูลค่ารางวัลละ 2,570,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1        เอกลักษณ์ ตั้งวงษ์              นครราชสีมา        

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท  มูลค่ารางวัลละ 104,600 บาท จำนวน 20 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
สิริยาพร พลเล็ก นครพนม
2 ภูฤทธิ์ โคนรงส์ อุดรธานี
3 จณิสตา สุนา อุดรธานี
4 จิตติน ตั้งวงพานิช ฉะเชิงเทรา
5 ขัตติยา ขัติยวรา ลำปาง
6 บัญญัติ ศิรินิรันดร์ เชียงใหม่
7 นิณี ขุณยฤทชานนท์ เชียงใหม่
8 สนิตา กองแก้ว ลพบุรี
9 วรวุฒิ เผ่าเวียงคำ กรุงเทพฯ
10 เนตรนภา บุญคง หนองคาย
11 ดวงพร เตมินันท์ สมุทรปราการ
12 หทัยรัตน์ แก้วสุภาพร ลำปาง
13 พชร ทองดี นนทบุรี
14 ปิยะนาถ ครองยุทธ ศรีสะเกษ
15 สายชล หีบทอง กรุงเทพฯ
16 ศศิพงษ์ ถาวงกูล เพชรบูรณ์
17 อาทิตย์ ดวงรัตน์ ลำพูน
18 จรัล แสนศักดิ์ ตาก
19 บุษราภรณ์ อารีย์ กทม.
20 อนุชา ประลองกิจ พระนครศรีอยุธยา

รางวัลที่  3 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท  มูลค่ารางวัลละ 21,100 บาท จำนวน 100 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 เจนจิรา วิรุฬห์วุฒิ เชียงราย
2 เดชา หันกลาง สมุทรปราการ
3 นิตยา มงคลแก้ว สมุทรปราการ
4 อภิญญา ไชยแก้ว เชียงราย
5 รัชวุฒิ วรชาติเดชชัย กทม.
6 ชัชชัย กิตติธีรธำรง กทม.
7 วราภรณ์ ศรีฐาน สระบุรี
8 ปณิสรา สาเจริญ สงขลา
9 ภัทรพัญย์ อิทธิพลชัยบวร กทม.
10 อำนาจ หมีเงิน สมุทราสาคร
11 กฤตวิชญ์ จำปาทอง ระยอง
12 รัศมี อริยะสุนทร กทม.
13 นันทวรรณ ตีระวงศา นนทบุรี
14 เอื้อมพร ประสพสุข ระยอง
15 ไพรัช พูนผล ชลบุรี
16 บุษยา สุขวัฒนะ กทม.
17 ประวิทย์ กิจบำรุง สิงห์บุรี
18 บุปผา ทาบุญสม กทม.
19 อำภา กองจำปี ลพบุรี
20 ทรงวุฒิ รัตนแสนศรี กทม.
21 กุสุมาลย์ โตตลิ่งชัน สมุทรปราการ
22 ปราณี ไกรวาส พระนครศรีอยุธยา
23 พิชญา พุกผล สุราษฎร์ธานี
24 ชุติมา นิลจำรัส พระนครศรีอยุธยา
25 ธนพงษ์ วงศ์พนิตกุล นครปฐม
26 ภูมิพิรัชย พันพินิจ นครราชสีมา
27 นิติธร ธีระธรรมภร ลพบุรี
28 ปพรรณมน นิลประพันธ์ นครราชสีมา
29 พรรณพิมล นันตากาศ เชียงใหม่
30 วิชุตา กัญญะศิลป์ สกลนคร
31 รจนา เกิดอุดม สุราษฎร์ธานี
32 สุชาดา จิระพัฒน์วงค์ กรุงเทพฯ
33 วิไล กล้าหาญ เชียงใหม่
34 ชาญ ปัญญา เชียงใหม่
35 เอกชัย นาดี เชียงใหม่
36 บำรุง อำสุนันท์ หนองคาย
37 นรรฐภรณ์ พลขันธ์ เชียงใหม่
38 ปทุมพร ธิกันทะ ลำพูน
39 ณัฏฐา กวดงาม สมุทรสาคร
40 ธนพร แรงเขตการ สุราษฎร์ธานี
41 ศุภนิดา ดาโรจน์ อุบลราชธานี
42 ภูวเดช สรณ์สิริพีรวัฒิ เชียงใหม่
43 จำเป็น แก้วกันหา กรุงเทพฯ
44 ลดาวัลย์ พร้อมทวีพงศ์ กรุงเทพฯ
45 อรจิรา วารินหอมหวล กรุงเทพฯ
46 ศานติ ศรีรัตนะ กรุงเทพฯ
47 กมลชนก นะดีน พะเยา
48 สุริยัน นิธิเชิดชูวงค์ กรุงเทพฯ
49 ศุภนิดา คณานับ กรุงเทพฯ
50 วรานันท์ ผิวเกลี้ยง ระยอง
51 ธงชัย ธรรมวงศ์ ลำปาง
52 อุดรศักดิ์ คงตาดำ กรุงเทพฯ
53 นภดล บำเรอวงศ์ กรุงเทพฯ
54 นฤมล แจ้งยอดสุข นนทบุรี
55 สุจิตรา อาชาไพโรจน์ กรุงเทพฯ
56 เกวรินทร์ บัวลาวงค์ พะเยา
57 ไพจิตร ทรงสร้อย บึงกาฬ
58 งามทรัพย์ วงศ์สลาตระการ กรุงเทพฯ
59 สุคนฑา อุบลเขียว สงขลา
60 สมคิด ธรรมแสง นนทบุรี
61 ธนิต ศรีวรรณนุสรณ์ ชลบุรี
62 รัตนา อาริยะ กรุงเทพฯ
63 สุริจิตร สุริโย กรุงเทพฯ
64 วิรัชดา เวชวิชานิยม กรุงเทพฯ
65 ปิยะวัฒน์ เมืองกลาง สมุทรปราการ
66 ชุณหภัทร์ มีศาสตร์ สมุทรปราการ
67 เมทิกา คำพรัด สมุทรปราการ
68 พิมลพร อินบุญส่ง ลำปาง
69 พูนศักดิ์ พูลสวัสดิ์ จ.ชุมพร
70 เพ็ญพักตร์ ปะสาวะนัง จ.ฉะเชิงเทรา
71 อัครพล แจ้งไพศาล จ.บุรีรัมย์
72 ไตรภพ ทองสุข จ.ชุมพร
73 สมใจ แซ่ตั้ง ปทุมธานี
74 มนพพร รักษ์ไทย ชุมพร
75 ชนาธิป ปานรวิษร์ สงขลา
76 เสรี สุทธิวาร สมุทรสาคร
77 ณัฐพงษ์ รุกขชาติ บุรีรัมย์
78 วุฒิชัย นิกรกุล อุดรธานี
79 ประเสริฐ คงเจริญ ชุมพร
80 ศิริพร นำเจริญ ฉะเชิงเทรา
81 กรรณิการ์ ชัยเจริญ เชียงราย
82 สุราญจิตร พลดงนอก บึงกาฬ
83 ธนพร พานสายตา กรุงเทพฯ
84 กิตติพงศ์ ชื่นสุข นนทบุรี
85 ประทุม นันชัย สระบุรี
86 ชุลีพร กอบกำ ลำปาง
87 รณภูมิ แซ่อึ้ง สุพรรณบุรี
88 วีรณา เต็งทอง ชุมพร
89 โชติกา เจริญ นครราชสีมา
90 ชมพูนุท ศิลวัฒนาวงศ์ นนทบุรี
91 อดิลก อู่ข้าว กทม.
92 สุชาดา จิรานุศักดิ์ กทม.
93 ปราณี อุตส่าห์พกรณ์ นครราชสีมา
94 ธรรมศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ชลบุรี
95 เอกชัย ทั่งศรี ประจวบคีรีขันธ์
96 ธารา กาญจนกุลธำรง กทม.
97 นัณฑภัสส์ สิปปภาสหริรักษ์ กทม.
98 เฉลิมศรี ประกิจวินิจพันธ์ ขอนแก่น
99 ชุติมา รักษาสิทธิ์ ขอนแก่น
100 นิตยา พันธุรี ปทุมธานี

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อนัดหมายการรับรางวัลต่อไป และผู้ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

กลับ