ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

  • Space

ความร่วมมือกับโครงการหลวง

28 กุมภาพันธ์ 2560

             ตามที่ มูลนิธิโครงการหลวง และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงาน “โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟในระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2557-2560 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ ไก้แก่

  1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปลูกและการผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าของมูลนิธิโครงการหลวง ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทักษะอาชีพ การปลูกและการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรชาวเขา
  4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

             โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับโครงการหลวงมีหลักๆดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้พื้นที่ดำเนินงาน (โครงการนำร่อง)ในเขตรับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่

  • พื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟดั้งเดิมของชุมชนบ้านหนองหล่ม – ผาหมอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 50 ไร่
  • พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่งยังไม่มีการปลูกกาแฟมาก่อนของชุมชนบ้านเด่น บ้านห้วยเฮี๊ยะใหม่ บ้านป่ากล้วย  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 100 ไร่

2. โครงการซื้อขายเมล็ดกาแฟดิบ เป็นการตกลงซื้อขายเมล็ดกาแฟดิบ (Green Coffee) โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิก้า โครงการหลวงจะเป็นฝ่ายจัดหาเมล็ดกาแฟดิบขายให้กับ ปตท. โดยมีปริมาณการส่งขายอย่างน้อยปีละ 100,000 กิโลกรัม (100 ตัน)  ตามคุณสมบัติที่กำหนด ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560 

กลับ