โปรโมชั่น

สดชื่นสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เงื่อนไข:

1. ผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร ฯ / เซลส์สลิป

2. ผู้ถือบัตรเครดิต ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ 2 ช่องทาง

2.1 SMS โดยพิมพ์ DN6 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่า
บริการครั้งละ 3 บาท) โดยลงทะเบียนทุกครั้ง

หมายเหตุ: หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิมพ์จำนวนเต็มไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมาย จุลภาค (,) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,234.56 บาท ให้พิมพ์
1234 เท่านั้น

2.2 การสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ แล้วกดรับสิทธิ์ผ่าน www.ktc.co.th/cafeamazon

หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรเครดิต ต้องได้รับข้อความตอบกลับทางอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก KTC จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

3. กรณีผู้ถือบัตรเครดิต ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนเกินกว่า 1 ครั้งต่อเซลส์สลิป KTC จะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สมบูรณ์ครั้งแรกเท่านั้น

4. กรณีผู้ถือบัตรเครดิตถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของผู้ถือบัตรรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ KTC จะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละ
บัตรฯ และ นำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรฯ ของผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียน
ไว้ กรณีผู้ถือบัตรมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ KTC จะถือว่าผู้ถือบัตรได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้

5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต KTC ต้องมีคะแนน KTC FOREVER ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC
เพื่อหน่วยงานรัฐ และ บัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ KTC ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิต
เงินคืนตามรายการนี้

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของผู้ถือบัตร ณ วันที่ KTC ทำการคำนวณคะแนนเพียงพอในการ
แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ
จนถึงวันที่ KTC ทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของ KTC เป็นสำคัญ

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการ
ใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิด
เงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือผู้ถือบัตรมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจาก KTC ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไป
แล้ว

10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิด
จากการ Refund ทุกประเภทมาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรตามรายการนี้

11. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ KTC จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้น
ไป และจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน

12. KTC จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

13. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

14. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า, ผู้ขายสินค้า และ ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

15. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำ
ตัดสินของ OR และ KTC ถือเป็นที่สิ้นสุด

16. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือที่ KTC PHONE 02-123-5000

กลับ